ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ទៅដល់សិល្បៈករ
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ អៀង​ មូលី​ ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍​ ផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់គណៈកម្មាធិការអេដស៍ក្រសួង​ រាជធានី​ ខេត្ត​ និងអង្គការសង្គមសុីវិល​
០១ ធ្នូ ២០១៦
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
baseth 2017
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

គោលការណ៍មគ្គុទេសក៍

 

អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលមេរោគអេដស៍

ដោយគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍មគ្គុទេសក៍គន្លឹះដូចខាងក្រោមៈ

 

     ១. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺ​អេដស៍នៅ​កម្ពុជា 

    ២. គោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

    ៣. ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

    ៤. ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតប 

    ៥. ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្ត  

    ៦. ប្រកាន់យកនូវអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយ 

    ៧. លទ្ធភាពទទួលបានសេវាជាសកល 

    ៨. ឆ្លើយតបទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យ 

    ៩. ចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងអ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគអេដស៍  

          និងជំងឺអេដស៍ 

    ១០. គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន 

    ១១. គោរពសមភាព និងសមធម៌យេនឌ័រ