ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ឯកសារបោះពុម្ភផ្សព្វផ្សាយ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   តំរូវការប្រភពធនធានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិទូលំទូលាយ និង ពហុវិស័យឆ្លើយតបការរាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍លើកទី៣ (២០១១-២០១៥)1.99 MB 
   របាយការណ៍អង្កេតជាតិស្តីពីការចំណាយប្រយុទ្ធនឹងំងឺអេដស៍លើកទី៣សំរាប់ឆ្នាំ២០០៩ និង ២០១០9.27 MB 
   គំរោងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិទូលំទូលាយ និង ពហុវិស័យឆ្លើយតបការរាលដាលមេរោគអេដស៍នឹងំជំងឺអេដស៍លើកទី៣(២០១១-២០១៥)1.69 MB