ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលជាស្ថាប័នដៃគូររៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិ ព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ាហ៊ីដុល ជូន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍