ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្ររបស់បណ្តាញអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(CPN+)​ ចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងឡាយ​ ដើម្បីធ្វើឱ្យឱសថ​ Dolutegravir និងឱសថព្យាបាលមេរោគអេដស៍ថ្មីៗដទៃទៀត​ ឱ្យអាចងាយរកបាន ងាយចូលទៅយកមកប្រើ​ និងអាចលៃលករកទិញបាន​ សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។